مصاحبه روزنامه فرصت امروز با من پیرامون آگهی‌های تلویزیونی ب.آ.

فرصت امروز

آگهی پرریسک برای تغییر نگاه مصرف‌کننده

گفت‌وگوی روزنامه فرصت امروز با من، آقای کیوان یوسفی معاون استراتژیک برند ب‌.آ و آقای جعفر پاشایی ایده‌پرداز ارشد کمپین ب‌.آ

مطالعه مطلب کامل در سایت روزنامه فرصت امروز